Available Languages

       

Programme

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή έργου

 

1. Σύντομη περιγραφή του έργου

 

CESAPO – Συμμετοχή των πηγών ρύπανσης στην ποιότητα του αέρα των πόλεων των λιμένων στην Ελλάδα και την Ιταλία

 

Αριθμός Συμβολαίου: Ι1.32.06

 

Σύντομη Περιγραφή του Έργου

 

Οι περιοχές κοντά στα λιμάνια συγκεντρώνουν πολλές δραστηριότητες. Είναι οικονομικά κέντρα και συγκοινωνιακοί κόμβοι όχι μόνο θαλασσίων αλλά και χερσαίων μεταφορών. Συγκεντρώνουν επίσης και αρκετές έως πολλές βιομηχανικές δραστηριότητες. Τα λιμάνια μπορεί να θεωρηθούν ως ευκαιρία για κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Ωστόσο, το δυναμικό τους θα πρέπει να αξιοποιηθεί με βιώσιμο τρόπο. Η Μεσόγειος θάλασσα στο σύνολό της συγκεντρώνει πολλές ανθρώπινες, εμπορικές και βιομηχανικές δραστηριότητες. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η πίεση αστικοποίησης στις Μεσογειακές πόλεις – λιμάνια έχει αυξηθεί, με επιπτώσεις όχι μόνο στην οικονομική τους ανάπτυξη, αλλά και στο περιβάλλον τους. Στις παράκτιες μεσογειακές πυκνοκατοικημένες και βιομηχανικές περιοχές παρατηρούνται συχνά επεισόδια φωτοχημικής ρύπανσης του αέρα λόγω των ανθρωπογενών εκπομπών (χερσαίων και θαλασσίων μεταφορών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων), αλλά και λόγω των μορφολογικών χαρακτηριστικών και καιρικών συνθηκών που προκαλούν φαινόμενα τα οποία ενισχύουν την ατμοσφαιρική ρύπανση.

 

Ο γενικός στόχος του έργου είναι να ποσοτικοποιηθεί η συμβολή των πηγών εκπομπής ατμοσφαιρικών ρύπων των πόλεων με λιμένες, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στο τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και τις δραστηριότητες του λιμένα και η σύνδεση των επιστημονικών αποτελεσμάτων με προτεινόμενες ολοκληρωμένες δράσεις για την αειφόρο αστική ανάπτυξη στην περιοχή της Μεσογείου. Οι δράσεις θα βασίζονται και θα υποστηρίζουν την εφαρμογή των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών νόμων. Το έργο εστιάζει σε δύο σημαντικές πόλεις-λιμάνια, την Πάτρα στην Ελλάδα και στο Μπρίντιζι στην Ιταλία. Το έργο περιλαμβάνει τους ακόλουθους ειδικούς στόχους:

1) Να τεκμηριωθούν τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Πάτρα και στο Μπρίντιζι, με έμφαση στα αερολύματα, μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης αιχμής η οποία θα συνδέει τις μετρήσεις με τις προσομοιώσεις εξελιγμένων αριθμητικών προτύπων.

2) Να χρησιμοποιηθούν οι μετρήσεις των δύο πειραματικών εκστρατειών και τα αποτελέσματα των φωτοχημικών προτύπων ώστε να εκτιμηθεί η συμμετοχή της κάθε πηγής ρύπανσης.

3) Να εντοπισθεί η σχετική συμβολή των πηγών ρύπανσης στην ποιότητα του αέρα των αστικών κέντρων και ειδικότερα να αξιολογηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ρύπων που προέρχονται από τις θαλάσσιες μεαφορές και τις λοιπές δραστηριότητες εντός των λιμένων. 

4) Να συγκριθεί η συμμετοχή στην ρύπανση των διαφόρων πηγών μεταξύ στις δύο πόλεις ώστε να εντοπισθούν τα κοινά χαρακτηριστικά τους και να γίνουν κατανοητές οι διαφορές των διαφορών στην ατμοσφαιρική ρύπανση.

 5) Να μελετηθούν οι επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα διαφόρων σεναρίων ανάπτυξης κάθε πόλης ώστε να υποστηριχθούν οι στρατηγικές αποφάσεις των αρχών όσον αφορά την αειφόρο ανάπτυξη και διαχείριση του περιβάλλοντος.

6) Να λειτουργήσει ένα όργανο για την παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας.

7) Να μοιραστούν οι γνώσεις, εμπειρίες και εργαλεία μεταξύ των εταίρων του έργου.

8) Να θεσπισθεί ένα δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ των τοπικών και περιβαλλοντικών αρχών, των ερευνητικών ιδρυμάτων και του κοινού των δύο περιοχών.

2. Αναγνώριση έργου


Αναγνώριση Έργου


Σύντομη Ιστορία του Έργου

 

Η μελέτη και η παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι ένα καίριο ζήτημα της περιβαλλοντικής πολιτικής και γενικότερα της επιστήμης, λόγω των επιπτώσεών της  στο φυσικό περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Απαιτούνται βελτιωμένες πολιτικές και περισσότερες επιστημονικές γνώσεις αναφορικά με την επίδραση των πηγών ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Αυτό υποστηρίζεται από τα πρόσφατες επιστημονικές μελέτες των εταίρων του έργου  (Contini et al., 2009. "Characterization and source apportionment of PM10 in a background site in Lecce", Atmos Res (in press), and Stortini et al., 2009. "Evaluation on PM2.5 inorganic elemental composition in Venice Lagoon area and analysis of possible sources". Atmos Environ (in press)). Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν υπάρξει ορισμένες βελτιώσεις όσον αφορά τη μείωση της ρύπανσης από πρωτογενείς ρύπους (διοξείδιο του θείου), αλλά η ατμοσφαιρική ρύπανση λόγω των δευτερογενών ρύπων (όζον) και των αιωρουμένων σωματιδίων δεν έχει ελεγχθεί. Αυτό υποστηρίζεται από τις περιβαλλοντικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συμμετέχουν ως εταίροι στο έργο, οι οποίες απαιτούν εκτεταμένα δίκτυα παρακολούθησης και πιο εντατικές μελέτες για να αποσαφηνιστούν οι πηγές που συμβάλλουν περισσότερο στην ατμοσφαιρική ρύπανση για την οποία θα πρέπει να υπάρξουν βελτιωμένοι κανονισμοί. Τα ανωτέρω, αφορούν ιδίως τις πόλεις με λιμένες. Οι μελέτες σχετικά με τη συμβολή των δραστηριοτήτων αυτών στην ατμοσφαιρική ρύπανση είναι πολύ περιορισμένες, ενώ τα τυχόν υφιστάμενες σχετικές πολιτικές χρειάζονται βελτιώσεις. Το έργο «CESAPO» βασίζεται στην κοινή ανάγκη της Πάτρας και του Μπρίντιζι να καλύψει τα κενά με τη δημιουργία ενός νέου προτύπου που θα βασίζεται σε ακριβή έλεγχο της ρύπανσης του αέρα και θα λειτουργήσει ως κινητήρια δύναμη για τις στρατηγικές επιλογές της διακυβέρνησης στις παράκτιες περιοχές. Για να μεγιστοποιηθούν τα αποτελέσματα του έργου, στους εταίρους κάθε περιοχής περιλαμβάνονται ερευνητικά ιδρύματα τα οποία πραγματοποιούν τις επιστημονικές εργασίες και περιβαλλοντικές αρχές που θα να κεφαλαιοποιήσουν τα επιστημονικά αποτελέσματα.


 

Ιστορικό του έργου (προβλήματα / ομαδοποίηση στόχων/ προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν)

 
Οι πόλεις – λιμάνια  προσελκύουν πολλές ανθρώπινες δραστηριότητες, που συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη, αλλά ταυτόχρονα αποτελούν πηγές ρύπανσης και κινδύνων. Τα λιμάνια παρέχουν ευκαιρίες απασχόλησης και συνήθως γύρω τους αναπτύσσονται μεγάλα αστικά κέντρα. Ως εκ τούτου, στις πόλεις-λιμάνια εμφανίζονται όλες οι ιδιαιτέρως ρυπογόνες δραστηριότητες: μεταφορές (θαλάσσιες, οδικές, σιδηροδρομικές κλπ), βιομηχανία, θέρμανση κτιρίων και επεξεργασία αποβλήτων. Ο αστικός χαρακτήρας πολλών πόλεων-λιμανιών τονίζει την  επίδραση των ρύπων, όπως αιωρούμενα σωματίδια (PM), οξείδια του αζώτου (NOx) και το όζον (Ο3) στο φυσικό περιβάλλον. Ο τομέας των θαλάσσιων μεταφορών συμβάλλει σημαντικά στην ατμοσφαιρική ρύπανση, ιδιαίτερα των παράκτιων περιοχών, δεδομένου ότι σχεδόν το 70% των ρύπων των πλοίων εκπέμπονται μέσα σε απόσταση 400
 km από την ακτή. Ιδιαίτερης σημασίας είναι το γεγονός ότι περίπου το 95% του συνόλου των αιωρουμένων σωματιδίων που εκπέμπονται από τα πλοία έχουν αεροδυναμική διάμετρο μικρότερη των 2,5 μm, που επηρεάζουν σοβαρά την υγεία του ανθρώπου. Εκτιμάται ότι στην περιοχή της Μεσογείου θα υπάρχει σημαντική αύξηση των φορτίων / εμπορευματικής κίνησης επιβατών και σύνδεσης στην περιοχή της Μεσογείου (σε ποσοστά από 44% έως 54%) που θα προκαλέσει σημαντικές αλλαγές και επέκταση των υπό μελέτη λιμανιών (Πάτρα και Μπρίντιζι). Οι λιμένες θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στην υιοθέτηση μέτρων περιορισμού της ρύπανσης. Παρά το γεγονός ότι, η ανάγκη για τον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα λιμάνια αναγνωρίζεται ευρέως ως μείζον πολιτικό ζήτημα, και ότι η χάραξη πολιτικής σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση από τη ναυτιλία έχει αρχίσει να εξελίσσεται, παραμένει επείγουσα η εισαγωγή των βελτιωμένων και νέων αποτελεσματικών ρυθμίσεων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Η ποσοτικοποίηση της συνεισφοράς των πηγών ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις πόλεις λιμάνια είναι ένα σύνθετο πρόβλημα που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τα υφιστάμενα δίκτυα παρακολούθησης της ρύπανσης. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης απουσιάζουν συνολικές και άμεσα διαθέσιμες πληροφορίες. Για το λόγο αυτό, πολλές από τις σημερινές στρατηγικές για την ποιότητα του αέρα δεν έχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα όσον αφορά τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις πόλεις-λιμάνια. Ωστόσο, υπάρχουν θεσμικά όργανα που εμπλέκονται στη μελέτη της ποιότητας του αέρα και της έρευνας (συμπεριλαμβανομένων των εταίρων του έργου) που έχουν εμπειρία και τεχνογνωσία στην εφαρμογή εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού. Οι φορείς αυτοί πρέπει να συνεργασθούν και να ενώσουν τις προσπάθειες και τις εμπειρίες τους κάτω από ένα κοινό πλαίσιο. Το προτεινόμενο έργο συμβάλλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προκαλείται από διάφορες πηγές εκπομπών με τη χρήση προηγμένων επιστημονικών εργαλείων. Το έργο δίνει έμφαση στις εκπομπές αερίων αιωρουμένων σωματιδίωναπό τις δραστηριότητες στις περιοχές λιμανιών. Επιπλέον, στοχεύει να ενημερώσει κάθε ενδιαφερόμενο που δεν είναι ειδικός στο θέμα. Τέλος, επιχειρεί να προτείνει μέτρα και να προωθήσει, να ενθαρρύνει πρωτοβουλίες για την εκπόνηση στρατηγικών περιορισμού της ρύπανσης  ώστε  να εξυπηρετήσει αποτελεσματικά τους διαμορφωτές της πολιτικής καθώς και τις λιμενικές αρχές.

  
Στόχοι του έργου
 

Ο γενικός στόχος του έργου είναι να ποσοτικοποιηθεί η συμβολή των πηγών εκπομπής ατμοσφαιρικών ρύπων των πόλεων με λιμένες, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στο τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και στις δραστηριότητες του λιμένα και να συνδεθούν τα επιστημονικά αποτελέσματα με προτεινόμενες ολοκληρωμένες δράσεις για την αειφόρο αστική ανάπτυξη στην περιοχή της Μεσογείου. Οι δράσεις θα βασίζονται και θα υποστηρίζουν την εφαρμογή των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών νόμων. Το έργο εστιάζει σε δύο σημαντικές πόλεις-λιμάνια, την Πάτρα στην Ελλάδα και στο Μπρίντιζι στην Ιταλία. Το έργο περιλαμβάνει τους ακόλουθους ειδικούς στόχους:

1) Να τεκμηριωθούν τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Πάτρα και στο Μπρίντιζι, με έμφαση στα αερολύματα, μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης αιχμής η οποία θα συνδέει τις μετρήσεις με τις προσομοιώσεις εξελιγμένων αριθμητικών προτύπων.

2) Να χρησιμοποιηθούν οι μετρήσεις των δύο πειραματικών εκστρατειών και τα αποτελέσματα των φωτοχημικών προτύπων ώστε να εκτιμηθεί η συμμετοχή της κάθε πηγής ρύπανσης.

3) Να εντοπισθεί η σχετική συμβολή των πηγών ρύπανσης στην ποιότητα του αέρα των αστικών κέντρων και ειδικότερα να αξιολογηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ρύπων που προέρχονται από τις θαλάσσιες μεαφορές και τις λοιπές δραστηριότητες εντός των λιμένων. 

4) Να συγκριθεί η συμμετοχή στην ρύπανση των διαφόρων πηγών μεταξύ στις δύο πόλεις ώστε να εντοπισθούν τα κοινά χαρακτηριστικά τους και να γίνουν κατανοητές οι διαφορές των διαφορών στην ατμοσφαιρική ρύπανση.

 5) Να μελετηθούν οι επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα διαφόρων σεναρίων ανάπτυξης κάθε πόλης ώστε να υποστηριχθούν οι στρατηγικές αποφάσεις των αρχών όσον αφορά την αειφόρο ανάπτυξη και διαχείριση του περιβάλλοντος.

6) Να λειτουργήσει ένα όργανο για την παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας.

7) Να μοιραστούν οι γνώσεις, εμπειρίες και εργαλεία μεταξύ των εταίρων του έργου.

8) Να θεσπισθεί ένα δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ των τοπικών και περιβαλλοντικών αρχών, των ερευνητικών ιδρυμάτων και του κοινού των δύο περιοχών.

 
Αναμενόμενα αποτελέσματα

 

1) Αύξηση των δυνατοτήτων υλοποίησης αποτελεσματικής περιβαλλοντικής πολιτικής από δύο περιφερειακούς φορείς.

2) Αύξηση και ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης και επιστημονικών εργαλείων μεταξύ τριών ερευνητικών φορέων..

3) Δραστηριότητες ενημέρωσης του κοινού.

4) Δημιουργία στελεχών με αυξημένες γνώσεις και τεχνικές ικανότητες.

5) Εθελοντικέςσυμφωνίεςκαλήςπρακτικήςμεταξύπεριβαλλοντικώναρχώνκαιτωναρχώντωνλιμένων.

6) Δημιουργία οδηγού καλής πρακτικής που θα περιγράφει τις δυνατότητες βελτίωσης της πολιτικής και θα δίνει κατευθύνσεις για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη των πόλεων με λιμένες.

3. Μεθοδολογική προσέγγιση

 

Μεθοδολογική Προσέγγιση
 


Μεθοδολογία

Τα πακέτα εργασίας 1 και 2 έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν την υλοποίηση των στόχων του έργου και ότι παράγονται τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και τα σχετικά παραδοτέα. Η διαχείριση γίνεται από τον επικεφαλής εταίρο (
LP) ο οποίος έχει την συνολική ευθύνη της διαχείρισης και συντονισμού με τη συνδρομή των λοιπών εταίρων. Προβλέπονται συναντήσεις κατά τακτά διαστήματα καθ' όλη τη διάρκεια του έργου ώστε να παρακολουθείται η πρόοδος του έργου, προσφέροντας ταυτοχρόνως τη δυνατότητα ανταλλαγής γνώσεων, εργαλείων και εμπειριών καθώς και το να επεξεργαστούν όλες τις πληροφορίες ώστε καταλήξουν στα προσδωκόμενα αποτελέσματα. Η επικοινωνία και τρόποι διάχυσης των δράσεων του έργου έχουν προγραμματιστεί καθ’ όλη τη διάρκειά του. Εκτός από το ότι διασφαλίζουν την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων στους ενδιαφερόμενους φορείς και μέρη, οι εν λόγω δραστηριότητες μπορούν επίσης να παρέχουν ανατροφοδότηση και να βοηθήσουν τους εταίρους με νέες πληροφορίες και βελτιώνοντας την ποιότητα των αποτελεσμάτων του έργου. Τα ανωτέρω υλοποιούνται με διάφορους τρόπους (διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων και συνεντεύξεων τύπου, συμμετοχές σε συνέδρια, τη συντήρηση της ιστοσελίδας του έργου, φυλλάδια και ενημερωτικά δελτία) για τη σύνδεση των εταίρων με ένα ευρύ φάσμα ομάδων-στόχων. Οι δράσεις διάχυσης θα υλοποιηθούν κατ’ αρχήν σε τοπικό επίπεδο στις δύο χώρες ώστε να δημιουργηθεί μία ισχυρή βάση για τη μελλοντική εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του έργου. Κατόπιν θα διευρυνθούν σε διεθνές επίπεδο (διοργάνωση διεθνών σεμιναρίων και συνεντεύξεων τύπου, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια). Το πακέτο εργασίας 3 στοχεύει να αυξήσει την δυνατότητα των περιφερειακών αρχών ως προς την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα, την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των πολιτικών για την ποιότητα του αέρα, καθώς επίσης και τη βελτίωση των γνώσεων και τεχνικών ικανοτήτων ως προς την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα του προσωπικού των περιφερειακών αρχών. Στο πακέτο εργασίας 4 θα γίνουν οι απαιτούμενες προσομοιώσεις και οι μετρήσεις. Θα έχει ως αποτέλεσμα 1) την κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων των υφισταμένων μελετών ρύπανσης του αέρα-στις πόλεις - λιμένες, 2) τη δημιουργία βάσεων δεδομένων με ενημερωμένα στοιχεία για τις εκπομπές και τη συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων εισόδου για τα σχετικά μαθηματικά πρότυπα και 3) σχεδιασμός των μετρήσεων πεδίου. Το πακέτο εργασίας 5 έχει ως στόχο τη χρήση συγκεκριμένων επιστημονικών εργαλείων (αριθμητικών προτύπων και μετρητικών διατάξεων) για να μελετήσει το θέμα της συμβολής των πηγών εκπομπής στην ατμοσφαιρική ρύπανση των πόλεων – λιμένων, με έμφαση στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και τις δραστηριότητες εντός του λιμανιού. Οι τεχνικές εκθέσεις και τα επιστημονικά άρθρα που θα προκύψουν από το πακέτο εργασίας 5 θα αποτελέσουν τη βάση του συστήματος υποστήριξης λήψης αποφάσεων για πολιτικές αειφόρου ανάπτυξης (πακέτο εργασίας 6). Στο πακέτο εργασίας 6, τα επιστημονικά αποτελέσματα θα συνδεθούν με συγκεκριμένες δράσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων - λιμένων. Θα εκδοθεί ένας ενας Οδηγός Ορθών Πρακτικών και θα προωθηθούν συμφωνίες στρατηγικών ορθών πρακτικών μέσω συζητήσεων εργασίας μεταξύ των αρχών περιβαλλοντικής πολιτικής και των λιμενικών αρχών.


Ρόλοι - Ομάδα των Εταίρων


Το Πανεπιστήμιο Πατρών ως επί κεφαλής εταίρος έχει τη συνολική ευθύνη για την πρόοδο του έργου. Είναι υπεύθυνο για τη διοικητική και οικονομική διαχείριση και το συντονισμό του έργου. Δρα ως ενδιάμεσος μεταξύ της ΚΤΓ / ΜΑ και της κοινοπραξίας και επιτρέπει τη προώθηση όλων των πληροφοριών στα μέλη της κοινοπραξίας. Συμμετέχει σε όλα τα πακέτα εργασίας. Συμβάλλει με τις δραστηριότητες διάχυσης και στις επιστημονικές δράσεις που αφορούν μετρήσεις και υπολογισμούς, καθώς και στις δραστηριότητες υποστήριξης και βελτίωσης των πολιτικών αειφόρου ανάπτυξης. Είναι υπεύθυνο για τα πακέτα εργασίας 1 και 6. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος είναι υπεύθυνη για την προμήθεια και λειτουργία ενός σταθμού παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα στην Πάτρα. Συμμετέχει στις δράσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων. Συμβάλει ενεργά στην αποτελεσματική αλληλεπίδραση μεταξύ περιβαλλοντικών και λιμενικών αρχών. Είναι επί κεφαλής του πακέτου εργασίας 3.Το Πανεπιστήμιο του Σαλέντο UNISAL εμπλέκεται στο χημικό χαρακτηρισμό των αιωρουμένων σωματιδίων στο Μπρίντιζι, αλλά και στη μαθηματική προτυποποίηση μικρής κλίμακας της διασποράς της ρύπανσης από τις εκπομπές λόγω των δραστηριοτήτων στο λιμάνι. Είναι επί κεφαλής του πακέτου εργασίας 4. Το ISAC-CNR συμμετέχει στην πειραματική και μεγάλης κλίμακας μαθηματική προτυποποίηση της περιοχής του
Brindisi. Συμβάλλει στις δραστηριότητες διάχυσης και παρέχει υποστήριξη σε τεχνογνωσία και δεδομένα  στους λοιπούς εταίρους. Αξιολογεί στη συμβολής των δραστηριοτήτων του λιμανιού στην συγκέντρωση των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στην ατμόσφαιρα. Είναι υπεύθυνο για το πακέτο εργασίας 5. Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας της Απουλίας συμμετέχει στις μετρήσεις στην περιοχή του Brindisi με ιδιαίτερη έμφαση στις αέριες εκπομπές ρύπων και στην ανάλυση των δεδομένων από το περιφερειακό δίκτυο παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα, τα δεδομένα του οποίου θα χρησιμοποιηθούν για τη σύγκριση με τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων και την αξιολόγηση της συγκέντρωσης υποβάθρου. Συμμετέχει στις δράσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου. Είναι υπεύθυνη για το πακέτο εργασίας 2.


 
Τοποθεσία και Δραστηριότητες


Η Πάτρα είναι η μεγαλύτερη πόλη της Δυτικής Ελλάδας. Το λιμάνι της Πάτρας είναι το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας και ο κυριότερος θαλάσσιος τερματικός σταθμός στη  Δυτική Ελλάδα. Είναι επίσης το σημαντικότερο  λιμάνι που συνδέει την Ελλάδα με την Ιταλία και ως εκ τούτου με την Ευρώπη. Επίσης, η πλειοψηφία των αγαθών μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης διακινείται μέσα από αυτό. Το λιμάνι της Πάτρας είναι προσβάσιμο σε φορτηγά πλοία έως 25.000 τόνων και επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία έως 16.000 τόνωνς και 220 μέτρων μήκους. Διαθέτει 8.000 τ.μ. κλειστών αποθηκευτικών χώρων και 80.000 τ.μ. υπαίθριων αποθηκευτικών χώρων. Κατά το έτος 2001 διακινήθηκαν 1.315.019 επιβάτες, 280.689 φορτηγά και 248.309 αυτοκίνητα. Οι στατιστικές δείχνουν ότι η κίνηση στο λιμάνι της Πάτρας αυξάνεται συνεχώς, ενώ ταυτόχρονα σχετίζεται με περιβαλλοντικά προβλήματα. Η ποσότητα και η ποιότητα των καυσαερίων των πλοίων κατά την προσέγγισή τους στο λιμάνι, εξαρτάται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά των πλοίων, την ταχύτητά τους, την ηλικία τους και την χωρητικότητά τους. Ένα από τα κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα της Πάτρας είναι ότι τα πλοία κατά τους ελιγμούς εντός του λιμένα πρέπει να λειτουργούν τις μηχανές σε υψηλές στροφές, γεγονός που αυξάνει τις εκπομπές ρύπων. Επίσης, η αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή του λιμανιού είναι μια άλλη σημαντική πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Το ISAC-CNR και το Πανεπιστήμιο του Σαλέντο βρίσκονται στο Λέτσε της Απουλίας. Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας της Απουλίας έχει έδρα το Μπάρι και παραρτήματα στο Μπρίντιζι, Φότζια, Λέτσε και Τάραντο. Οι δραστηριότητες στην Ιταλία θα επικεντρωθούν στη μελέτη της περιοχής του λιμανιού του Μπρίντιζι, τμήμα του οποίου βρίσκεται στον αστικό ιστό άρα κοντά σε κατοικιμένη περιοχή. Γι αυτό οι δραστηριότητες στο λιμάνι παίζουν σημαντικό ρόλο στην ατμοσφαιρική ρύπανση και τα προβλήματα ποιότητας του αέρα. Επί πλέον, η περιοχή του Μπρίντιζι δέχεται σημαντικές ανθρωπογενείς εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων δεδομένου ότι διαθέτει μιά από τις μεγαλύτερες μονάδα παραγωγής ενέργειας στην Ιταλία που χρησιμοποιεί άνθρακα, καθώς και ένα πετροχημικό συγκρότημα.